logo-JOWOto wciąż mało znany dokument, który jednak nie potrzebuje zbyt wielu słów komentarza. W jednej chwili przeciwników politycznych takich jak, dajmy na to, Frasyniuk i Kaczyński połączył problem rozdzielania mandatów. Pokrętna logika pozwoliła partiom ponownie zmienić zasady gry z czego polski wyborca nie zdawał sobie sprawy. Bo ówczesne media generalnie na ten temat się nie wypowiadały. Słowo “ordynacja” było przez dzisiejszych luminarzy dziennikarstwa politycznego będących wówczas wydawcami i redaktorami działów, czyli już raczej wpływowymi dziennikarzami, bezceremonialnie odrzucane. Warto dziś o tym pamiętać. I dlatego także treści tego kuriozalnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego RP poznała tylko część wyborców. Opublikował je Ruch na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. 

Jest ono świadectwem tego, w jaki sposób politycy z zimną krwią manipulują prawem wyborczym nie pytając o zgodę wyborców. Kogo? Tak, rzeczywiście – oni mają dokładnie taki stosunek do wyborcy. Bo kim jest wyborca? Ma obowiązek iść na wybory, bo to jego przywilej – dodają. Nieprawda. Dopóki wybory nie są uczciwe – a już marszałek Tusk stwierdził iż są Dniem Oszustwa Narodowego – nikt na wybory nie musi iść. I lepiej żeby nie szedł. Czas wykazać pogardę polityków do prawa i ich beztroskę dla sprawiedliwości. To pismo jest jednym z tego dowodów. 

Redakcja Ofensywy Wolności

 

Warszawa, 12 kwietnia 2001 r.

Szanowny Pan Prof. dr hab. Marek Safjan

Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP

Wniosek

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 78, poz. 483) oraz art. 31 i 32 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 nr 102, poz. 643 z późn. zm.) niżej podpisani posłowie na Sejm RP wnoszą o uznanie przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z art. 96 ust. 2 Konstytucji:

1) art. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP (Dz. U. z 1993 nr 45, poz. 205 z późn. zm.), tj. o uznanie niezgodności tego przepisu z konstytucyjną zasadą równości i z konstytucyjną zasadą proporcjonalności wyborów do Sejmu.

2) art. 45 ust. 2 oraz załącznika zawierającego wykaz okręgów wyborczych w związku z art. 110 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP, tj. o uznanie niezgodności tych przepisów z konstytucyjną zasadą równości i konstytucyjną zasadą proporcjonalności wyborów do Sejmu.

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniamy posła Ludwika Dorna (adres do korespondencji: Warszawa 02-508, ul. Puławska 41 m.1)

Uzasadnienie

(…) Miarą sprzeczności między zasadami tak proporcjonalności, jak i równości jest porównanie liczby głosów, jakie w wyborach do Sejmu w 1997 roku przypadały na 1 mandat posła z różnych list wyborczych. Najmniejszy iloraz liczby głosujących w skali kraju na daną listę przez liczbę uzyskanych przez tę listę mandatów wynosił 21 654, a największy – 121 179. Oznacza to, że waga głosu wyborcy jednej z list była 5.6 razy większa niż waga głosu wyborcy innej określonej listy. To odstępstwo od zasady równości oznacza też odstępstwo od zasady proporcjonalności.

Ponadto wprowadzenie dwóch rodzajów progów oraz zastosowanie metody d’Hondta do okręgów o różnej liczbie mandatów powoduje, że wybory te nie są równe (głos jednego wyborcy nie waży tyle samo co głos innego wyborcy) i jest to różnica znacząca. Zastosowanie tych rozwiązań powoduje także, że wybory te nie są już faktycznie wyborami proporcjonalnymi, a wskaźnik ich dysproporcjonalności w 1993 r. przekroczył wskaźnik dysproporcjonalności wyborów w państwach z systemami większościowymi a w 1997 r. był do nich bardzo zbliżony.

Przytoczone przykłady w sposób jednoznaczny pozwalają stwierdzić, że wskazane we wniosku przepisy Ordynacji wyborczej do Sejmu RP z dnia 28 maja 1993 r. są sprzeczne z konstytucyjną zasadę równości i konstytucyjną zasadę proporcjonalności wyborów do Sejmu RP wyrażoną w art. 96 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Z tych właśnie przyczyn wnosimy jak na wstępie.

 

Podpisali:
Ludwik Dorn,
Wojciech Włodarczyk,
Jan Olszewski,
Jerzy Wierchowicz,
Władysław Frasyniuk,
Bogdan Borusewicz,
Barbara Imiołczyk,
Marian Cycoń,
Andrzej Wielowieyski,
Henryk Wujec,
Józef Lassota,
Maria Stolzman,
Kazimierz Szczygielski,
Marcin Zawiła,
Zbigniew Leraczyk,
Paweł Bryłowski,
Jacek Rybicki,
Kazimierz Janiak,
Marian Krzaklewski,
Kazimierz Kapera,
Marian Piłka,
Bronisław Geremek,
Stanisław Iwanicki,
Krzysztof Kamiñski,
Jacek Janiszewski,
Andrzej Szkaradek,
Grzegorz Schreiber,
Kazimierz Marcinkiewicz,
Stanisław Wędołowski,
Marian Blacharczyk,
Waldemar Pawłowski,
Anna Sobecka,
Roman Giedrojć,
Zdzisław Pupa,
Waldemar Sikora,
Piotr Krutul,
Halina Nowina-Konopka,
Witold Tomczak,
Mariusz Krzysztof Grabowski,
Wiesław Kiełbowicz,
Marek Kaczyñski,
Andrzej Chrzanowski,
Grzegorz Cygonik,
Dariusz Wójcik,
Andrzej Zapałowski,
Elżbieta Adamska-Wedler,
Jarosław Kaczyński,
Bernard Szweda,
Ryszard Kędra,
Marek Markiewicz,
Joanna Fabisiak,
Piotr Wójcik,
Zbigniew Wawak,
Grażyna Langowska,
Teresa Liszcz,
Edward Daszkiewicz,
Marcin Libicki